Volby 2. - 3. 10. 2020

Volby do zastupitelstev Olomouckého kraje a do Senátu

Kandidáti do krajských voleb

Chtěli bychom Vám představit naše kandidáty do krajských voleb Olomouckého kraje, které se konají 2. - 3. října 2020. Pokud právě v tuto chvíli nemáte dostatek času, stáhněte si naši online publikaci.

Lídři Trikolóry

Zuzana Majerová Zahradníková

1. kandidátka na hejtmanku Olomouckého kraje

Jestli se naše děti nemají zítra probudit do světa, kde rodina už není maminka, tatínek a děti, kde už nejsou muž a žena, nýbrž rodič jedna a rodič dvě, kde už ve vlastní zemi nerozhodujeme o ničem a kde nám pokrokáři všech možných barev přikazují, co nesmíme říkat, co nesmíme dělat, co nesmíme jíst a co nesmíme vlastnit,
musíme se tomu důrazně postavit.

Oslovuji proto vás všechny. Situace je vážná. A my uděláme všechno, co je v našich silách, ale potřebujeme k tomu Vaši pomoc. Pojďte spolu s námi bránit normální svět!

Aleš Hrubý

2. kandidát na zastupitele Olomouckého kraje

Věra Václavíčková

3. kandidátka na zastupitele Olomouckého kraje

Jaroslav Skopal

4. kandidát na zastupitele Olomouckého kraje

Jiří Steiger

5. kandidát na zastupitele Olomouckého kraje

Program pro Olomoucký kraj
a programové pilíře

Volební program Trikolóry v Olomouckém kraji nepředkládáme voličům jako závody o co nejlepší školství, zdravotnictví, sociální služby, životní prostředí či nejvíce km opravených silnic, jak jsme to vždy slyšeli v minulých kampaních, nýbrž jako nabídku našich tří programových pilířů, které budeme implementovat do každodenního života kraje.

Vraťme lidem jejich zemi

Podrobný popis programových pilířů a programu pro Olomoucký kraj si můžete stáhnout přímo do mobilu, tabletu či počítače.

Volební program

pro Olomoucký kraj

Volební program Trikolóry v Olomouckém kraji nepředkládáme voličům jako závody o co nejlepší školství, zdravotnictví, sociální služby, životní prostředí či nejvíce km opravených silnic, jak jsme to vždy slyšeli v minulých kampaních, nýbrž jako nabídku našich tří programových pilířů, které budeme implementovat do každodenního života kraje.

BRÁNÍME NORMÁLNÍ SVĚT
NORMÁLNÍ JE PRACOVAT, NE ČERPAT
ŽIJEME V ČESKÉ REPUBLICE

Věříme, že se nám podaří více přiblížit rozhodování o veřejných záležitostech k jednotlivým obcím a občanům. Využitím digitalizace státní správy chceme zefektivnit fungování jednotlivých krajských agend, které se prolínají se státní správou, a minimalizovat počet přerozdělovacích uzlů finančních toků k jednotlivým projektům. Cílem je spokojený občan, kterému předkládáme k posouzení tyto naše hlavní akcenty:

Finance

 • prověřit účelnost, případně návratnost všech vynaložených krajských investic
 • nové investice zaměřit na potřeby občanů ve všech oblastech
 • zastavit zadlužování Olomouckého kraje, které je jedno z největších v ČR
 • průhledně hospodařit s nemovitým majetkem kraje

Doprava

 • prosadit zrychlení výstavby dopravní infrastruktury a koordinaci dopravních investic s cílem zajištění plynulého povozu na všech typech komunikací
 • prohloubit provázanost integrovaného systému dopravy pro potřeby občanů, mobilita obyvatel je důležitým předpokladem pro rozvoj kraje
 • modernizovat nakládací prostory a vlečky, velkoobjemová a dálková přeprava patří na železnici
 • budovat nové silniční obchvaty pro snížení dopravní zátěže, zvýšení bezpečnosti občanů a zlepšení jejich životního prostředí
 • racionálně propojovat sítě cyklostezek
 • dopravně inženýrskou činnost zaměřit na investice do bezpečnosti provozu na problémových místech, zejména na přejezdech a přechodech
 • podporovat výstavbu vodních cest, prodlužování splavnosti, výstavbu a rekonstrukci jezů, čištění řečišť a pod., ale i výstavbu nových kanálů pro dopravu zboží i rekreaci

Bezpečnost

 • zvýšit důvěru v policii, stabilizovat její početní stavy dle potřeb obcí, prosazovat, aby byla profesionální službou pro slušné občany a současně i obávaným represivním nástrojem vůči zločincům
 • policisté zpět do ulic, redukovat jejich administrativní zatížení, posílit pochůzkovou činnost a budovat osobní a místní znalosti mezi občany
 • zvýšit povědomí občanů k bezpečnostním hrozbám, nedopustit vznik „no-go-zón“ , kde by neplatily naše zákony, a vytvořit cílené systémy varování
 • zřídit aktivní zálohy s cílem jejich nasazení pro mimořádné události a krizové situace
 • podporovat dobrovolné jednotky hasičů, vybavit je moderní technikou, podpořit jejich vzdělávání a výchovu hasičské mládeže
 • rozvíjet preventivní programy, zvýšit povědomost k negativním důsledků všech druhů závislosti, rozvíjet sociální prevenci pro děti a mladistvé

Školství a mládež

 • zvýšit úroveň znalostí žáků i studentů, která je cestou ke skutečné vzdělanosti
 • podporovat rozvoj polytechnického vzdělávání a řemesel, stipendijních programů pro požadované odbornosti, propojených s následným profesním uplatněním a přímého zapojení firem do odborného výcviku
 • zrušit plošnou inkluzi a zastavit ideologickou indoktrinaci dětí ve školách
 • posílit pravomoci a kompetence ředitelů škol, snížit jejich administrativní zátěž
 • definovat jasné cíle pro Rámcové vzdělávací programy, průběžně testovat znalosti a posílit objektivní odměňování pedagogů podle dosažených výsledků
 • navýšit kapacitu mateřských škol a počet pedagogů k malým dětem
 • financování škol bez diskriminace jednotlivých provozovatelů nebo zaměření speciálních či praktických škol

Zdravotnictví

 • zvýšit kvalitu a dostupnost zdravotní péče a realizovat výstavbu nových, chybějících výjezdových stanovišť ZZS, na Jesenicku zřídit záchranku ve Zlatých Horách, kde je stále dlouhý dojezd
 • rozšířit lékařskou i lékárenskou pohotovostní služby v kraji
 • vytvořit lepší pracovní i životní podmínky pro obvodní lékaře a sestry, zvláště pro začínající, ve vzdálených oblastech
 • rozšířit preventivní programy a zajistit jejich dostupnost a informovanost pro občany, posílit roli preventivní medicíny jako účinného prostředku v boji s nemocemi
 • rozvíjet a podporovat domácí péči, paliativní péči a hospicovou péči – především mobilní hospice
 • upravit požadavky na odborné vzdělání všeobecných sester bez povinnosti dalšího vzdělávání po čtyřech letech studia na SZŠ

Sociální péče

 • podpořit rodiny a porodnost
 • cílit sociální služby potřebným, zabránit zneužívání příspěvků na bydlení
 • revidovat vyplácení sociálních dávek s cílem lepšího zabezpečení skutečně potřebných, zabránit jejich zneužívání, zvýšit jejich adresnost
 • podporovat příbuzné, pečujících o osobu blízkou z důvodu nemoci nebo postižení
 • zajistit důstojné mzdy pracovníkům v sociálních službách, podporovat terénní a odlehčovací služby a pomoc seniorům -nákupy, opravy aj.
 • podporovat výstavbu a modernizaci domů pro seniory a Alzheimer center a zajistit průhledné financování sociálních služeb
 • podpořit zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, formou daňových bonusů zvýhodnit zaměstnavatele

Životní prostředí, zemědělství

 • v ochraně přírody respektovat veřejný zájem s konkrétní odpovědností volených orgánů, nikým nevolené spolky a neziskové organizace omezit ve správních řízeních
 • chráněná území využívat pro odpočinek i vzdělávání občanů , podporovat aktivní ochranu přírody v současných chráněných oblastech a národních parcích
 • ekologicky a ekonomicky využívat komunální odpady, podpořit jejich recyklaci a racionální energetické využití
 • dokončit realizaci plánovaných protipovodňových opatření v kraji
 • podporovat zavodnění krajiny výstavbou přehrad a souběžně i malých vodních děl, rybníků, mokřadů a poldrů
 • rozšířit farmářské trhy s regionálními potravinami jako podporu potravinové bezpečnosti a soběstačnosti
 • podpořit racionální hospodaření na orné půdě  a v lesích jako základ pro udržitelnost a zlepšení životního prostředí
 • půda je národní bohatství, zvýšit ochranu zemědělského půdního fondu, citlivě urbanizovat území

Kultura, památky, tělovýchova, volný čas

 • podporovat svébytnosti regionální kultury, lidových tradic a řemesel
 • podporovat interaktivní vzdělávací výstavy a muzejní expozice
 • podporovat živou kulturu a společenský život kraje, rozšířit její kofinancování, zlepšit podmínky pro vlastní tvořivé aktivity občanů
 • podporovat revitalizace knihoven, aktualizaci knihovního fondu s cílem zvýšit atraktivnost čtení a přemýšlení v souvislostech
 • zajistit ochrana kulturního dědictví, památkovou péči a její propagaci
 • podpořit sportovní školy a akademie, zajistit peníze pro trenéry mládeže
 • vystavět nová hřiště pro výkonnostní sportování a volnočasové aktivity mládeže, podpořit regionální sportovní akce s dlouhou tradicí
 • podpořit handicapované sportovce a vytvořit podmínky pro rekreační pohybové aktivity seniorů